register
lost password

刘生 1988 m

永汉的一个故事 2013/08/30

language variety: 廣府片 Guǎngfǔ粵語 Yuè漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 永汉镇 Yǒnghànzhèn龙门县 Lóngménxiàn惠州市 Huìzhōu City广东省 Guǎngdōng

uploaded by: kellen 2013/08/30


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
有一次好无意咁采网上发现开一个
【粤拼】jau jat ci hou mou ji cui mong soeng faat jin hui jat gui
One time [I] accidentally discovered online there was a
记录家乡话嘅网站,觉得好有意思,所以我都爱
gei luk gaa hoeng waa ge mong zaam, gok dat hou jau ji si, so yi ngui dou ui
hometown language recording website, [I] thought it was very interesting, so I would
记录下自己嘅家乡话,我(嘅)家乡话就系永汉话
gei luk haa zi gei ge gaa soeng waa, ngui (ge) gaa hoeng waa zau hai ving hun waa
我之前采惠州西子论坛当中写过
ngui zi cin cui wai zau sai zi leon[lan] taan dong zung ce go
一个帖子,安过“爱永汉嘅N个理由”,(当)
jat gui tip zi, un go “ui ving hun ge N gui lei jau
当时我写开有19(个)理由,但由于时间问题,我只讲十个理由
dong si ngui ce hui sam jau (gui) lei jau, daan jau yu si gaan man tai, ngui zi gung sam gui lei jau
第一个,因为永汉四面环山,有自己嘅小平原盆地。虽然盆地细
dai jat gui, jan wai ving hun sei min waan saan, jau zi gei ge ciu ping yun pun dei. seoi jin pun dei sai
就细开啲,不过好过矛啊!第二个,因为永汉嘅空气都唔错。当然
zau sai hui dik, bat go hou go maau aa! dai yi[ngei] gui, jan wei ving hun ge hung hei dou m co. dong jin
矛南昆山咁好囖,永汉之前仲拆开唯一嘅水泥厂:梅州水泥厂
maau naan kan saan gam hou lo, ving hun zi cin zong caak hui wei jat ge sui nai cong: mui zau sui nai cong
不过永汉圩西北改边有一个大猪场,离圩得两公里
bat go ving hun heoi gui bin jau jat gui daai zyu coeng,lei heoi dat loeng gung lei
一发西北风,猪屎味臭死你。第三个,因为永汉有
jat faat sai bat fung, zyu si mei cau sei nei. dai saan gui, jan wei ving hun jao
好好食嘅永汉肠粉。不过,到开节假日,永汉人去食永汉肠粉都爱排队
hou hou sik ge ving hun coeng fan. bat go dou hui zit gaa jat, ving hun jan heoi sik ving hun coeng fan dou ui paai dui
第四个,因为永汉有自己嘅方言:永汉话。不过
dai sei gui, jan wei ving hun jau zi gei ge fung jin: ving hun waa. bat go
有时候有人晓问我:“你系龙门人做咪你唔晓讲龙门话?”
jau si hau jau jan hiu man ngui: “nei hai lung mun jan zou mai nei m hiu gong lung mun waa?
欸埞讲嘅龙门话特指龙门县城话,我就晓答:
ei deng[din] gong ge lung mun waa tat zi lung mun yun cing waa, ngui zau hiu daap:
“我系永汉人梗系讲永汉话喇,龙门县城话晓听唔晓讲。”
ngui hai ving hun jan gang hai gong ving hun waa laa, lung mun yun cing waa hiu tin m hiu gong
第五个,因为永汉有梅州水库,可以游水
dai m gui, jin wei ving hun jau mei zau sui fu, ho ji jau sui
可以钓鱼,仲可以开车搭女仔上去拍下拖仔。虽然梅州水库时不时
ho ji diu yu,zung ho ji hui ce daap neoi zai heoi paai haa to zai. seoi jin mei zau sui fu si bat si
晓沉条尸喇,但系都唔晓减少我4永汉人对佢嘅热爱
hiu cam tiu si laa, daan hei dou m hiu gaam siu ngui4 ving hun jan deoi keoi ge jit ui
做咪咧?讲一条就够喇,梅州水库系永汉人嘅自来水饮用水源
自己饮自己嘅洗身洗脚水喔,够过瘾咧!
第六个,因为永汉系全国文明村镇。不过,得个名香
路又烂,街边又乱摆乱卖,飞车党又唔少
采(圩)入面低啲仔嘅地方 稍为雨落大下仔就水浸,仲时不时闻到猪屎味
第七个,因为永汉过年有“棚”做,“做棚”系永汉
“做棚”系永汉正月一个好有特色嘅习俗
“做棚”改时咧,成条围以一条自然村为单位
晓请所有亲朋戚友过来一齐食饭,改阵时好热闹
不过“做棚”改时村道竟然大塞车,就算你开嘅系摩托车,你想搵个车位都难
第八个,因为永汉三更半夜都可以去城西坑边
食宵夜。不过条坑咧 就唔系一条水清水绿嘅河仔
to eat. however, this small river is not a clean and green one
而系一条化粪池水臭鸡坑。第九个
因为永汉旧圩 有 一条
据称有二百几年历史嘅大通桥
历史非常之悠久啊,佢见证开永汉圩镇嘅发展
不过欸条桥咧又矮又窄,发大水嘅时候水晓过桥面
久不久咧就晓有人从桥上高跌落去
欸种情况咧,唔残废都跌断两条肋骨
第十个,最后一个囖
因为永汉有广河高速,广河高速
通开大概一年咁吧,哦,唔只呃,一年几囖
广河高速令到永汉去广州非常之方便,基本上从永汉圩镇中心
永汉车站出发去到广州天河区,只需要
呃,大概 四十五分钟到五(分)、、、到五十分钟咁
不过,广河高速有六车道,非常之舒服采上面开车,扑街嘅就系,永汉红绿灯到
bat go, gong ho gou cuk jau luk ce dou,
广河高速嘅所谓快速连接路,竟然先系阔啲仔嘅10米宽嘅两车道
gong ho gou cuk ge so wei faai cuk lin zip lou, ging jin sin hai fut dik zai ge 10 mai fun ge loeng ce dou
我想问下,整条14米宽嘅4、、、4车道真系好艰难咖?!
ngui soeng man haa, zing tiu sam sei mai fun ge sei...sei ce dou zan hai hou gaang naan gaa?!

Comments


kenyoucan2013
我(被录音者本人)发现自己的永汉话,不够纯,可能是因为我初中以来一直在外面读书的原因,就以这段录音来讲,我讲的永汉话有几个问题: 1、 读音广州话化: 1)“排队”没连读变调,即“排”字没读普通话的第四声; 2)有些字错读成广州音: a “二”错读成广州音ji,而不是永汉话ngei b“习俗”的“习”字错读成广州音zap,而不是永汉话zaap; c“论坛”的“论”字错读成广州音leon,而不是永汉话lan d “欸埞”的“埞”字错读成广州音deng, 而不是永汉话din e “成条围”的“成”字错读成广州音ceng, 而不是永汉话cin f “肋骨”的“骨”字错读成广州音gwat, 而不是永汉话gat 2、某些话讲得过于书面化:“当中”“只讲”“只需要”“帖子”等等都讲出来了,永汉话是生活语言,没那么书面。 3、有懒音现象:“热闹”错读成jit laau,而不是正确的永汉话读音jit naau
kenyoucan2013
补充:第二个“采”字,即“我之前采惠州西子论坛当中写过”中的“采”字,它的调读错了,不是第一声,应该是第二声。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Liú Shēng 刘生. 2013. 永汉的一个故事 [Yǒng Hàn De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2013yonghandeyigegu​shi,
  author = {Liú Shēng 刘生},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {永汉的一个故事 Yǒng Hàn De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782aafd/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.