register
lost password

大头 1992 f

平马市的一个故事 2013/07/04

language variety: 桂南片 Guìnán平话和土话漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 平马镇 Píngmǎzhèn横县 Héngxiàn南宁市 Nánníng City广西壮族自治区 Guǎngxī

uploaded by: kellen 2013/07/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
嗯,讲一段关于细时候嗰事,以前,细时候……
m53,gang24 it2 duan55 guan55 i21 sai55 it2 sau33 ue33,i21 qien24 sai55 it2 sau33 ho33
Ah, telling a story from My childhood,Previously, when I was child……
嗯,细时牛,睇一啲电视,有啲想法……
er33,sai55 sau33 iau24,te24 it2 ni55 dit2 tien33 fa21,sai55 xien21 iau24
Ah, I was naughty, sometings i watched TV and had some ideas ......
比如讲挨屋头人骂,就想冇蹧屋头住啊~啊,离家出走啊~
bi33 ga24 liau24 tung21 ma21 ne33,zer21 nen24 mai21 iau24 to24 ,li21 ga24 cut2 zau53 a33 ~
As,when the family lecture me, and i wanted to live away from home - ah, runaway ah ~
嗯,有下呢我,我婆骂我,骂我了,嗯……因为我……
m21,iu55 hoi21 ngo24 ,m21 iau24 hoi21 ni55 ngo24 pu24 ma21 ngo21 lo21,m21.....in55 ngoi33 nga21
Ah, once, my grandmother cursing me, cursing me, ah ...... Because I ......
喫饭嗰时候冇想喫……我婆企讲:“吖,(你)走喇~冇(使)在屋头啊~”
er21 siit2 fan33 ge21 siau21 ho33 mo21 der21 ngai24 ngo21 pu21 rhen24 a21er21 zau24 a21 mo21 zau24 21~
I didn’t want to eat in my family eating time ...... my grandmother she said: ”ah, (you) go out, don’t stay at home ~”
我就……吖,细时候嘛,着屋头人骂了就是想哭既……
ngo21 jio21 .......a21,sai53 siau24 ho21 ,ngia24 vuk2 ha24 ma21 jio24 vuk2 ha24 ngin21 ten55 hok5 ge55
I think ...... Well, a child Well, being cursed by family would made me want to cry ......
嗯,我就出,出外低去喇,俾我伯公伯婆之类,
m21,uo21 der33 ciit5,hok5 uai55 deu24 er21 liu21 bin55 hun24,ban24 gung55 ban24 pu24 zii55 lui33
Ah, I went out, went to the outside, went to my uncle and aunt,
我就讲:“吖,我婆冇要我喇……我走喇……”起吖哭……
uo21 jio55 gang55:a53,ngo21 pu24 mi24 iu21 a53........uo21 zau24 la21........hok5.......
I said: ”ah, my grandmother didn’t love me ...... and I go out ......” and then started to cry ......
吖,跟尾了……嗯,大人地可能是觉得细侬嗫吖……
er21,gang33 mi55 lo24.........m21,dai21 ngin24 di33 ko53 nen33 e21 gam55 gap5 sai53 lung24 e55 la33.......
Ah, later ...... Oh,but the grown-ups thought that what I was just a child ......
嗯……冇有当真既……所以,唉……细时就感觉……
m21....... me21 iu21 dang55 ziin55 ne24........so53 i53,he53.......dak2 ngit2 jio33 gong55 gai55......
Ah ...... would’t take this thing seriously ...... So, alas ...... that time i was feeling that ......
唉……大家都冇要我吖,所以我就共我既两个阿弟
ah2.......tai21 ga21 do21 me21 iu55 ua21,so33 i53 uo21 jio21 gong53 uo21 liang24 ger21 tai53
Ha ha ha ...... they don‘t love to me anymore, so I and my two brothers
旁边既阿叔阿弟,共我既堂妹两个人
pong21 vui55 ge55 sok5 ger21 lai24,gong33 ngo21 he55 tang55 mui53 liang21 ger21 rheng24
Neighbor uncle’s child, and my cousin
跟我地村咭,行,行吖行吖行吖行吖……行到镇咭……
gen55 uo21 dit2 cun55 ne24,hang24,hang24 a21 hang24 a21 hang24 a21 hang24 a21.......hang24 do24 ziin53 ne33..........
Walked from our village, walking, walked and walked and walked and walked and went to town ...... ......
行,行到镇上了啊之去到另外一只村,揾我阿姑,嗄……
hang24,,hang24 do55 ziin53 song33 le21 liau55 do53 lien21 uai21 it2 ger21 cun55,uan53 ngo24 gu55,ha53.........
and walk away, later went to the town,and afterwards to the village, looking for my aunt, alas ......
我地两个,三个人走,嗬……行,大概有5公里左右……
uo21 di21 liang24 ger,sa55 ger21 rheng24 zau55,ho53......hang24,dai33 gai55 iau21 ngo33 gung55 li33 zo24 iu21........
We two, three walk on and on, uh ...... about 5 KMs or so ......
嗯,终于揾到我阿姑……那时感觉……
en53,zung53 i53 vun53 do55 ngo24 gu55 a53..........ne21 ger21 gong53 iet5...........
Ah, finally i found my aunt, and that time i was felling that......
唉,以前时做比较夸张嗰事喇算是了……跟尾了就在我姑处既……
hai21 ,i24 qien21 sii21 zo53 bi21 jiau55 kua55 jiang55 ge55 sii55 sai21 lai21 sii5 qin21......gen21 mi55 ler21 lo24 dai21 ngo24 gu53 co53 ger....
e..., it should be the crazy thing i did at that time ...... afterwards i with my aunt ......
所以啊……打电话返屋盚俾我婆企地,揾……
so24 i53 a55......da21 tien33 fa21 fan55 vuk2 pu24 rheng21 ,uan55
Ah ...... my aunt called to my home ......
细时候就是……感觉,呃……受冇了既种事。
sai53 siau21 e21 sii24.......gong53 get5,er21.......sai21 mun21 heu33 mun55 nung55。
that time i felt i could’t stand these things ......
嗯,现在谂起来,觉得……嗄……以前好天真既……
ng21,xien21 zai21 nam55 hi21 loi55 ,gam21 gap5.....hah21......i21 qien55 ho55 tin55 ziin55 ni53 er21......
Ah, now I recall this story, I feel ...... Oh ...... previously silly and naive ah ......

Comments


caiji1592013
听起来像越南话,泰国话。。。求文字啊
jumseo2013
能听懂一点~关于小时候离家出走被骂然后哭之类的内容~~哈哈~~
jumseo2013
跟粤语的钦廉话和邕浔话有点类似~~
xubowen2013
听起来老好听了。陕西话就是美太太!
大头木木乔2013
额~表示没有像其他录音输入文字的地方,于是。。。。。 楼上谈到泰国话,其实壮语才像泰国话哟~~~O(∩_∩)O哈哈~
细个仔2013
听呢是听懂了,只不过讲述的人语序有点乱,直接翻译过来就成了下面的样子,勉强看得懂吧…… 嗯,讲一段关于小时候的事:以前,小时候,呃,小时候有看一些电视,有些想法,比如说被家里人骂了,就想着不在家里住啊,呃,离家出走啊。嗯,有一回呢,我婆骂我了,因为要吃饭的时候我不想吃,我婆就说:(你)走吧,别在家里待着了……呃,小时候被家里人骂了就会想哭,嗯,我就跑到外面对我的八公、八婆他们说:我婆不要我啦!我要走啦!然后就哭了。到了最后,嗯,大人们可能是觉得(我是)小娃娃啊,都没有当真。所以(我)就觉得大家都不要我了,所以我就和我的两个弟弟,嗯,是隔壁邻居家的弟弟,还有我堂妹他们两个从我们的村子里开始走啊走啊走啊,走了镇上,再到另一个村子找我姑姑。啊~,我们两个,三个人走了,呼~,走了,大概有5公里左右,嗯,终于找到了我的姑姑。(我)就觉得(这)是以前做出的比较夸张的事情了,后来(我们)和我姑姑一起出来,,打电话回家给我奶奶。小时候就觉得是,接受不了这种事,呃,现在想起来觉得以前是很天真的。
细个仔2013
sorry啊,系统问题,发重复了……
taoxuxzm2013
哈哈,听得识齐。
jumseo2013
一开始以为听懂一点,仔细听了以后觉得基本无障碍,然后做了方言录入,如果有错请纠正……
崛起的man2013
有点似平南乡下话,不知道是不是受勾漏片白话影响太大了。
崛起的man2013
楼上发错了。其实有不少音似勾漏片的
滕濟民2014
又平又白
burseman2014
共我队陶圩话有呢区别,主要是有呢音调冇同,不过总听得识。
12049277512014
這是粵語啊
hasayake2014
佛山人表示能听懂大部分

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Dà Tóu 大头. 2013. 平马市的一个故事 [Píng Mǎ Shì De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2013pingmashideyigegu​shi,
  author = {Dà Tóu 大头},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {平马市的一个故事 Píng Mǎ Shì De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab0a/0},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.