register
lost password

婉伶 1956 f

这年头啊,就要加学多种语言 2014/02/13

language variety: 泉漳 Quánzhāng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 新竹市 Hsinchu City台灣 Táiwān

uploaded by: kellen 2014/02/13


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
逐家好,我是土生土長,蹛佇新竹市南門街大漢的
dak2 ge11 ho53,ua55 sin33 to55 sin55 to55 diong53,dua53 dit2 sin33 dit5 si33 nam33 mun33 gue55 dua33 han11 e11
記持中茨內有老一輩的長輩
gi53 dit2 diong55 cu53 lai11 u11 zit2 boi11 e11 diong55 boi11
我是阮查某祖的心肝寶貝乾仔孫
ua55 si11 un55 za33 mo55 zo53 e11 sim33 gua33 bo55 boi53 gan33 a55 sun55
不管時,我是綴前綴後,阿祖會cua7我出門去親情朋友兜
but5 guan55 si24 ,ua55 si33 due53 zien24 due53 au33 ,a33 zo53 e33 cua33 ua53 cut5 mun24 ki53 cin33 zia24 bin33 iu53 dau55
展寶兼粕豆,有食閣有掠
dien55 ber53 giam33 per53 dau11,u11 ziah11 ger55 u11 liak5
而且,定定聽亻因講一寡神話傳說
li11 cia55,diann33 diann33 tiann33 in33 gong55 it2 gua5 sin33 uei33 ton33 suat2
民間戲曲,抑是俗諺,孼譎仔話.歷史典故......等。
min33 gan33 hi53 kiuk5,ia11 si33 suk2 ngian33,get2 kit5 ue33 lit2 su53 dien55 go11......din53
彼時陣細漢毋捌,鴨仔廳雷,霧嗄嗄,毋過
hi55 si33 zun33 se53 han11 m11 bat2,ah5 a53 tiann33 lui24 ,vu33 sa53 sa11,m11 ger55
現此時回憶起來,家庭裡生活中,對母語文化掖肥紮根
hien11 cu55 si24 hui11 it2 ki11 lai11,ga33 tin24 li53 sin33 ua11 diong55,dui53 mer55 ngi53 ia11 un11 hua11 ia11 bui24 za11 gin55
是祖先的智慧,種下囝孫的根基
si11 zo55 sien55 e11 di53 fui11,zing53 ha33 gia55 sun55 e11 gun11 gi55
可能我就是一個例。紐西蘭的毛利人,
ker55 lin24 ua53 dio11 si11 zit2 e11 le33。niu55 se11 lan24 e11 mo33 li11 lang24
佇1970年代,面臨母語的絕種的威脅
di11 1970 ni11 dai33,mien11 lim24 ver55 ngi53 zuat2 ziung53 e11 ui11 hiap5
但是,毛利人積極推動母語復興運動來保存族群
dan11 si33,mer11 li11 lang24 git5 zit2 tui11 dong11 mer55 ngi53 fok2 hin55 lai211 ber55 zun11 zok2 gun24
族群的語言及文化。亻因設立
zuk2 gun24 e11 ngi55 ien24 gip5 un33 fua11。in33 set5 lip2
父母話幼稚園。從學齡前
ber33 mu55 ue33 iu53 di33 hng24。uei53 hak2 lin11 z in24
兒童開始教,佇幼稚園負責照顧囝仔的奶母
i33 dung24 kai33 si55 gau53 iok5,di11 iu53 di11 hng24 fu33 zit5 ziau53 go53 e11 lin33 mu53
老師,攏是精通毛利語言及文化的婦仁人
lau11 si55 ,long55 si33 zin33 tong55 mo11 li11 ngi53 gip5 un11 hua11 e11 fu11 lin11 lang24
佇園內完全使用毛利語,所以,亻因的囡仔,佇咧入學進前
di11 hnn11 nai11 uan11 zuan11 su55 iong33 mo11 li11 ngi53,so24 i53 in33 e11 in55 a53 ,di11 zip2 hak5 zin53 zing24
就有接觸母語的經驗,另外,透過社區課程
dio33 u55 ziap5 ciok2 mer55 ngi53 e11 gin33 ngiam33,lin11 ua33 ,tau53 gue53 sia11 ku55 ker53 din24,
教導成年人學習自己的族語。如此,
gau53 der11 sin33 lin11 lang24 hak5 sip2 ga11 gi11 e11 zok2 ngi53。lu11 cu53
雙管齊下,佇茨裡也完全使用母語
siang33 gonn53 ze11 ha33,dit2 cu11 ia11 uan11 zuan24 su55 iong11 mo55 ngi53
亻因終於救回了自己的語言。抑有按呢一個故事講:
in33 ziong55 u33 giu53 fue24 liau53 ga11 gi11 e11 ngu55 ien24。ma33 u55 a33 ne33 zit2 e11 go53 su33 gong55
鳥鼠洞口來了一隻貓,這隻貓毋作貓叫聲
niau55 cu55 dong11 kau53 lai33 zit2 zia53 niau55 ,zit5 zia53 niau55 m33 zer53 niau11 gier53 siann
卻作狗叫聲,一隻鳥鼠聽了,走到洞口
kiok5 zer53 gau53 gier53 sann55,zit1 zia53 niau55 cu53 tiann33 liau53,zau33 gau53 dong33 kau53
拄好予這隻貓逮著。鳥鼠問貓仔講:
du55 her55 ho33 zit5 zia53 niau55 deng55 dio11。niau55 cu53 mun33 niau55 gong55
我明明聽著狗仔的叫聲,那會是你呢!貓仔講:這個年頭啊!
ua55 min33 min33 tiann33 dio11 gau53 gio53 sann55,na55 e11 si33 li53l e11,niau55 gong55 zit5 e11 ni33 tau24 a53!
就是要加學多種語言。也就是講,
dio11 si11 ai53 ge33 er11 der33 ziong55 ngu55 ian24。ia11 dio11 si11 gong55
加學一種言語,加佮一種人作生理。以後咱的囡仔,佇職場上
gie33 er33 zit2 ziong55 ien33 ngi53,gie33 ga55 zit2 ziong55 lang24 zer53 sin33 li53。i55 au33 lan55 e11 inn55 a53 ,dit2 zit5 diu11 siong33
才有更多選擇的機會,
zia55 u33 gin33 der55 suan55 dit2 e11 gi33 fue33
目前,我是新竹市,本土語言教學閩南語的教師,自從教育部實施
mok2 zien24,ua55 si53 sin33 dit5 ci33,bun55 to53 ngu55 ien24 gau53 hak5 man33 nam33 ngu53 e11 gau53 si55,zu33 ziong2 gau53 iok2 bo33 sit2 si33
本土語言教學課程到今,已經有十二年的囡仔緣囉!
bun5 to53 ngu55 ien24 gau53 hak5 gau53 da55,i55 gin33 u11 ziap2 ri33 ni24 e11 inn55 a55 ien24 lo53!
母語拋荒足可惜,你我作伙來勤抾。
mer55 ngi53 pa11 hng55 ziok5 ke55 siok2,li55 ua55 zer53 hui53 lai11 kun11 kiok2。
續落來就要請,親愛的爸爸.媽媽,佇茨裡也要用自己父母的語言
sua11 ler11 lai11 dio11 ai53 ciann55 ,cin33 ai53 e11 ba55 ba53 ma55 ma11 ,dit2 cu11 ia11 ai53 iong11 ga11 gi11 ber11 mu53 e11 ngu55 ien24
佮囡仔來交談,如此利用環境教學法,
ham11 inn24 a53 gau33 dam24,lu33 cu53 li33 iung33 huan11 ging53 gau53 hak2 huat2
咱的母語才有可能定根落實,永續綿延。
lan55 e11 mer55 ngi53 ziak5 u11 ker55 ning24 din33 gun55 ler11 sit5,ing55 ciuk2 mien33 en24。
古從今來,代代生湠,狐狸大芭尾。
gu53 ziong11gim33 lai24,dai11 dai11 senn33 tuan11 ,ho33 li24 dua33 pa33 mei53

Comments


葉玉嬌2014
說的人,咬字咬音很清楚的閩南語,不過,錄音環境有一點吵鬧,期待以後聽到的寶貴鄉音錄音性質能更清楚不要有吵雜聲音。
yuloucn2014
字正腔圆的台语啊
张炜鑫2014
泉州人路过

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Wǎn Líng 婉伶. 2014. 这年头啊,就要加学多种语言 [Zhè​nián​tou A, Jiù​yào Jiā Xué Duō​zhǒng​yǔ​yán]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/16
bibtex
@incollection{xyy2014zhe​nian​toua,jiu​yaojiaxueduo​zhong​yu​yan,
  author = {Wǎn Líng 婉伶},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {这年头啊,就要加学多种语言 Zhè​nián​tou A, Jiù​yào Jiā Xué Duō​zhǒng​yǔ​yán},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab12/0},
  note = {accessed 2024/07/16},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.