register
lost password

小林子 1988 m

遂川的一个故事 2014/02/21

language variety: 於信片 Yúxìn客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 遂川县 Suìchuānxiàn吉安市 Jí'ān City江西省 Jiāngxī

uploaded by: kellen 2014/02/21


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
(你先介绍一下你们那个甚麼可以就是过年的时候吃的东西)食个?
ni21 xian55 gie53 shau53 i24 xia53 ni21 meng24 na55 ger21 sheng21 mer24 ker24 i21 go53 nian24 shi24 ho53 chii55 der21 dung55 xi33,siit5 ge44?
食个好多啊,比如肉丸啊!
siit5 ge55 hau53 do24 a55,bi53 rhu24 ngiuk5 uan21 a55!
豬肉啊,還有魚啊,
zu24 ngiuk2 a55,han21 iu24 ng21 za55,
該兜一般比較常見个
gai55 deu24 it2 ban24 bi21 jiau24 cong21 jien55 ge55
係啊,過年
he55 a33,go55 ngien21
大年三十,中午開始就愛准备敬神个东西,乜愛開上
tai55 ngien21 sam21 siit5,zung33 u53 koi53 sii53 jiu55 oi55 zun53 pi55 jin55 siin21 ge55 dung55 xi55,me55 oi55 koi33 song55
祖坟那些祭拜
zu53 fun21 li21 xi55 ji55 bai55 a55,fuer53 zher21 shi53 co24 uk2 ha24 ji55 bai55 a55
係啊,
he55 a55
压岁钱,一般一百块钱
ia21 se55 qien21,it2 ban24 it2 bak2 kuai24 qien21
每个小孩一百块钱左右,亻厓今年
me21 ger21 xiau24 hai21 it2 bak2 kuai24 qien21 zo53 iu55,ngai21 jin24 nien21
因為,亻厓還在該讀書嘛
in55 uei53,ngai21 hai21 cai24 gai55 tuk5 su 24 ma53
結婚.......
jie53 fun24........
就在屋下办酒席啊,然后自己请来个大厨
qiu55 cai24 uk2 ha24 ban55 jiu53 xi24 a33,ien21 heu55 cii21 ga24 qiang53 loi21 ge55 tai55 cu24 a33。
做饭啊,做酒席啊
zo55 fan55 a55,zo55 jiu53 si55 a55
周围个居民或者是亲戚朋友,过来食茶食饭
jiu24 ui21 ge55 ji24 min21 huo53 zher21 shi53 qin24 qit2 pen21 iu24,go55 loi21 siit5 ca21 siit5 fan55 a55
然后他们会随礼,一般每家人都會有随礼过来嘛!
ien21 heu55 jit21 rhan24 qiu55 voi55 sui21 li53 go55 loi21,it2 ban24 mi21 ga24 ngin21 do55 voi5 iu21 sui21 li53 go55 loi21 ma21!
以前就会隨拿一些东西,然後已經就主要是拿钱了。
i24 qien21 qiu55 voi55 se21 na24 it2 xie24 dung33 xi24,ien21 heu55 i53 gin24 zu53 ieu24 sii55 na24 qien21。
現在就是拿錢啦,
xien53 zai53 jio53 sii53 na24 qien21 na33,
包红包,送礼。然后,呃
bau24 fung21 bau24,sung55 li53a55,rhan55 heu55,er33
随礼个时候,迎娶方面主要是
sui21 li53 ge55 sii33 heu55,in21 qi53 fong33 mien55 zu53 ieu55 sii55
男方會派車輪仔來接新娘,新娘當天
nan21 fong24 voi55 pai55 ca24 lin55 loi21 jie55 xin24 ngiong21,xin24 ngiong21 dong21 tien24
前天晚上就拜堂啊,
qien21 tien24 uan21 sang24 qiu55 bai55 tong21 a24,
毋係拜堂係拜祖公
m 21 he55 bai55 tong21 he55 bai55 zii53 gng24
就拜...祖先
jio53 bai55... zu53 xien24
拜神明然後,第二天就辦酒鮮,親戚朋友就過來食飯
bai55 siin21 min21 rhien21 heu55,ti55 ngi55 geng24 qiu55 ban55 ziu53 xien55,qin24 qit2 peng21 iu24 jiu55 go55 loi21 siit5 fan55
然後,食完飯之後,一般是亻厓得
rhien21 heu55,siit5 van21 fan55zii21 heu55,it2 ban24 sii55 ngai21 de24
食完飯之後就出親,就新郎迎親到新郎官
siit5 van21 fan55 zii21 heu55 qiu55 cut2 qin24,qiu55 xin24 long21 in21 xin55 dau55 xin24 long21 guan24
新郎迎亲到新娘屋家
係啊!
he55 ia21!
一般像以前就毋包錢,一般就會送滴仔東西啊!
it2 ban24 qiong55 i24 qien21 qiu55 m21 bau24 qien21,it2 ban24 qiu55 voi55 sung55 dit5 e53 dung21 si24 a24!
假如說:肉條啊!
gia53 rhu53 suo55:ngiuk5 tiau21 a55!
肉條,然後,象徵性个包一滴錢啊!
rho53 tiau24,rhan21 heu55 ,xiong55 zen21 xin55 ge55 bau24 it2 dit5 qien21 a53!
一般就毋會話,花就钱請廚師啊
it2 ban24 du24 m21 voi55 va55,fa24 jio24 sii55 qien21 hi55 qiang52 cu21 sii24
該种活动啊?一般是
gai53 zung24 huo21 dung53 ma21?it21 ban24 sii55
像縣城个該日會
xiong55 xien55 ciin21 ge55 ngit2 voi55
圖黑臉,就是圖面
tu21 het2 lian21,qiu55 he55 tu21 mien55
當更毋會食
gong21 geng24 m21 voi55 siit5
大年初一会食
tai55 ngien21 cu24 it2 voi55 siit5
大年初一,本來就走亲戚朋友,然後
tai55 ngien21 cu24 it2,bun53 loi21 qiu55 zue53 don53 cen21 ge55 qin24 qit2 peng21 iu24,ien21 heu55
大年初二兼初三开始就会走舅舅啊!
tai55 ngien21 co21 ngi55 gien24 co33 san24 koi53 sii53 qiu55 voi5 zeu53 qiu33 qiu24 a55!
好似外婆,舅舅,姑姑啊,該兜亲戚啊!
hau53 sii55 ngai55 po21,qiu33 qiu24 ,gu55 gu55,gai55 deu24 qin24 qit2 a24!

Comments


agan
大年三十上坟?真的吗,我这边就是大年三十上坟再吃年夜饭啊

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Xiǎo​lín Zi 小林子. 2014. 遂川的一个故事 [Suì​chuān De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2014sui​chuandeyigegu​shi,
  author = {Xiǎo​lín Zi 小林子},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {遂川的一个故事 Suì​chuān De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab21/0},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.