register
lost password

泽泽 1997 m

台州离家出走 2013/07/04

language variety: 台州片 Táizhōu吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 台州市 Tāizhōu City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: kellen 2013/07/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
渠在椒江十字路口攔住勒渠嗰大綿羊
Gin11 zei11 ciao24 kong53 zih2 zlu53 chie11 lan53 dju11 lek2 giei11 kek 2 da24 min55 yang53
停落來,停落來。妝解某?妝解某?噢,“大綿羊”開開。
Ding55 loh2 lei11, ding55 loh2 lei11. Cong55 ka m53? Cong55 ka m53? o11, da24 min y55 ang55 kei 11 kei33。
蠻隆嘰?頭盔弗帶,駕駛證,行駛證。當然有嗰囒。
Man55 lung53 ki33 . Die24 khuei53 feh2 ta24, cia33 sa11 cing55, rang55 sa11 cing55. Tong55 zin55 iu53 kek2 lan33.
我為解某要畀爾望咸?我亦認弗得爾。喔?有趣!
Ngo11 yu53 ka53 m33 ik2 peh2 n11 mong33 ran53? ngo11 yik2 ning33 feh2 tek n53. O24? Iu11 chu55!
為解某?嘸望著我穿制服啊,我有權攔爾。制服能證明解某?
Yu ka m? M mong dzih ngo chon ci vok a, ngo iu gion lan n. Ci vok neng cing ming ka m?
制服假嗰多得猛,我朋友认识一個當兵嗰,後晚……休搭我講故事!快滴,證件!
Ci vok ko kek tou teh mang, ngo bong iu ning sik ik kek tong ping kek, ie man... hiao tek ngo kong ku zy! khua tik, cing gin!
感爾搭爾講故事咸!搭爾講道理。是弗是弗可信嗰,替,要弗爾畀工作證畀我望望向
Kan n tek n kong ku zy ran! Tek n kong dao li. Zy feh zy feh kho sing kek, thi, iao feh n peh kung cok cing peh ngo mong mong hiang
嗱,自己望。喔,爾叫張金,獎金。隆得猛咦。
no, zy ki mong. O, n kiao ciang cing, ciang cing. Lung tek mang yi.
张全。乱讲,尔望望向箇弗是金字啊。全。
嗷,無恙無恙,baeh當爾是張全,個照片弗相像个誒,弗曉得...
佢在椒江十字路口拦住勒佢个大绵羊。
Gie ze ciau-kaon jiq-zy lou-chioe lae-djiu-leq gie-keq da-mie-yan.
停落来,停落来!
Din-loq-le, din-loq-le!
妆解某?
Tzaon ka-mh?
妆解某?!懊,大绵羊开开,蛮龙叽!
Tzaon ka-mh?! Au, da-mie-yan khie-khie, mhae lon ki!
头盔不带,驾驶证、行驶证!
Dioe-khue feq-ta, cia-sa-cin, ran-sa-cin!
当然有个囒,我为解某约畀尔望咸?我亦认弗得尔!
Taon-jie iou-keq lae, nko yu-ka-mh iq peq nh maon rae? Nko yiq gnin-feq-teq nh!

Comments


寂雨寒心2013
你们那话跟 临海话 仙居话都不一样 差很远,身为临海人你讲的很多话 听不懂。。。。。。。
caiji1592013
求文字啊!跟听外语一样,很感兴趣~
k4242452013
这是黄岩话了 有个临海朋友 感觉他说的话比较软
yaminica2013
大致能听懂哎。。。
yaminica2013
哈哈哈,一个爱情故事的开头啊
阿秦2013
临海人表示都听懂了0.0
鹿稀鸣2013
翻译和录音不同步啊
2013
说得不标准啊,太年轻了。。临海仙居什么的差的不是很多啦。。
zj199208132014
一个严重错误啊,制服的制读ji不读zi 好比制度的制也度ji,很明显的错误啊
zj199208132014
制服的制读ji 还有就是表述上太书面话了,不够地道

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Zé Zé 泽泽. 2013. 台州离家出走 [Tāi​zhōu Lí​jiā​chū​zǒu]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2013tai​zhouli​jia​chu​zou,
  author = {Zé Zé 泽泽},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {台州离家出走 Tāi​zhōu Lí​jiā​chū​zǒu},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab49/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.