register
lost password

缺月疏桐 1993 m

桂岭镇的一个故事 2013/08/30

language variety: 潮汕小片 Cháoshàn閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 桂岭镇 Guìlǐngzhèn揭东县 Jiēdōngxiàn揭阳市 Jiēyáng City广东省 Guǎngdōng

uploaded by: kellen 2013/08/30


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好,我的潮汕人,家乡是揭阳市,詚个话盖潮汕话。
Tǎi-ke hó, uá kâi tiô-suaⁿ-nâng, ke-hioⁿ sǐ kek-iôⁿ-chhǐ, tàⁿ kâi uē kâi tiô-suaⁿ-uē.
Hello. I am Chaoshanese living in Jieyang City and my mother tongue is Chaoshan dialect.
为大家念一段儿歌,叫做天顶一块铜。
Uî tǎi-ke niām tsêk-tn̄g jî-ko, kiò-tsò thiⁿ-téng tsêk-kò tâng.
天顶一块铜,交落硩著人,人欲走,硩著狗。
Thiⁿ-téng tsêk-kò tâng, ka-lâuh teh-tiôh nâng, nâng àiⁿ tsáu, teh-tiôh káu.
狗欲吠,硩著柜。柜欲撞,硩著宫。宫欲起,硩著椅
Káu àiⁿ puī, teh-tiôh kuīⁿ, kuīⁿ-àiⁿ tsuǎng, teh-tiôh keng(音误kong), keng àiⁿ khí, teh-tiôh íⁿ.
椅欲坐,硩著被。被欲盖,硩著鸭。鸭欲刣,硩著死奴才
Íⁿ àiⁿ tsǒ, teh-tiôh phuě. Phuě àiⁿ kah, teh-tiôh ah. Ah àiⁿ thâi, teh-tiôh sí-nôu-tshâi.
死奴才,毋担水,掠来拆做四五腿。
Sí nôu-tshâi, m̌ taⁿ-tsuí, liâh-lâi thiah-tsò sì-ngǒu thuí.
再用家乡话读读苏轼其明月几时有。明月几时有?把酒问青天。
Tsài-ēng ke-hioⁿ-uē tâk-tâk Sou-sek kâi Mêng-Guêh-Ki-Sî-Ǔ. Mêng guêh ki sî ǔ? Pá chiú mn̄g chheⁿ thiⁿ.
不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,
Puk tsai thiⁿ chiǒⁿ keng(音误kong) khueh, kim sek sǐ hô nîⁿ. Uá àiⁿ sěng huang kui khùr, iǔ khióng(音误khóng) khuêng(音误khiông) lâu gêk ú.
高处不胜寒, 起舞弄清影,何似在人间。
Kau tshù puk sèng hâng, khí bú nǒng chheng iáⁿ, hô sǔr tǒ nâng kang.
转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。
Tsuáng tsu koh, ti í hǒu, chiò bô miâng. Puk èng ǔ hěng, hô sūr chhiâng hiàng piâk sî îⁿ.
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。 但愿人长久,
Nâng ǔ pui huaⁿ lî hâh, guêh ǔ im chêⁿ îⁿ khueh, tshúr sūr kóu nâng tshuâng. Tǎng nguǎng nâng chhiâng kú,
千里共婵娟。济谢大家其欣赏。
Tshaiⁿ lí kōng siâm kiang. Tsōi-siā tǎi-ke kâi heng-sióⁿ.

Comments


doboiviem
这首儿歌与一首闽南儿歌非常相似,但有一处不押韵:“柜欲撞,硩著宫。” (kuīⁿ-àiⁿ tsuǎng, teh-tiôh keng),若改成“柜欲舂,硩著宫。”(kuīⁿ-àiⁿ tseng, teh-tiôh keng)会更好。舂:潮语指捶打。许多闽南儿歌谚语,用潮汕话朗读也同样生动有趣,但用词要略加修改。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Quē Yuè Shū Tóng 缺月疏桐. 2013. 桂岭镇的一个故事 [Guì Lǐng Zhèn De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2013guilingzhendeyigegu​shi,
  author = {Quē Yuè Shū Tóng 缺月疏桐},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {桂岭镇的一个故事 Guì Lǐng Zhèn De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab62/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.