register
lost password

花花 1985 m

福州市的一个故事 2013/08/03

language variety: 侯官小片 Houguan閩東 Mǐndōng閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 福州市 Fúzhōu City福建省 Fújiàn

uploaded by: kellen 2013/08/03


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
今旦我敆這款弄[嚽呢]教各儂講幾句福州話
Gĭng-n(d)áng ngō̤ găk cuói-no̤ gá gó̤h-nè̤ng gōng gūi (g)uó Hŏk-ciŭ-uâ
Today I am here to teach everyone a few words of Fuzhounese.
這幾句福州話講起來嘢比較簡單,學起來嘢比較容易
Cī gūi (g)uó Hŏk-ciŭ-uâ gōng-(k)ī-(k)ó̤-lì iā bī-(g)áu gāng dăng, o̤h-(k)ī-(k)ó̤-lì iā bī-(g)áu ṳ̀ng-ê.
These few Fuzhounese phrases are rather simple to say and easy to learn.
儂家這爿一般來講,乞這款形式福州話號其唱鳥歌
Năng-gă cī-m(b)èng [?] ék buăng lì gōng, ké̤ṳk cī-(k)uāng hìng-sék Hŏk-ciŭ-uâ hô̤ gì [?] “Chióng-niēu-(g)o̤.
Usually over here, this type of Fuzhounese is called “singing birdsong"
那蔣會來,我就開始教各儂唱鳥歌唱幾句
Na[?] ciōng-â̤-lì, ngō̤ cêu kai-sṳ̄ gá gáuk-nè̤ng chióng niēu-(g)o̤ chióng gūi (g)uó.
So now, I will start teaching everyone a few phrases of “birdsong.
這首歌號其《指紋謠》
This song is called “The Fingerprint Ballad
《指紋謠》:蜀脶窮,兩脶富
The Fingerprint Ballad: the first snail was poor, the second snail was wealthy
三脶開酒庫,四脶無飯食,五脶做乞食
The third snail had a wine store, the fourth snail had not eaten, the fifth snail was a beggar.
六脶“演叉叉?”,七脶做老爹
The sixth snail lived blissfully, the seventh snail was an old papa,
八脶是“廟住?”,九脶會當家,十脶管天下
唱鳥歌唱完了,我攤開自家其手
認認真真著數蜀下,都包括了?才四螺
四螺就是無飯食,汝呢?汝有幾螺?

Comments


auphilia
mo bon xie 没饭吃....哈哈哈哈,以前大人也给我们几个小孩数过。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Huā Huā 花花. 2013. 福州市的一个故事 [Fú​zhōu​shì De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2013fu​zhou​shideyigegu​shi,
  author = {Huā Huā 花花},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {福州市的一个故事 Fú​zhōu​shì De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab6e/0},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.