register
lost password

苏子 1993 m

醴陵的一个故事 2013/08/02

language variety: 吉茶片 Jíchá贛語 Gànyǔ漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 醴陵市 Lǐlíng City株洲市 Zhūzhōu City湖南省 Húnán

uploaded by: kellen 2013/08/02


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
毛主席年轻嗰时唧
mau2ju3xi5nin2qiən1go4sɿ2ji
考察湖南农民运动,四次到过醴陵,对当地生产日嗰用陶瓷印象深刻
kau3ca2fu2nan2nən2miən2yuən4tən4,sɿ4cɿ4dau4gu4li3liən2,dei4don1ti4sen1can3go4ni5yən4tau2cɿ2yən4xion4sən1ke5
1956年,毛主席批示成立醴陵瓷业公司
yi5jiou3ng3lou5nin2,mau2ju3xi5pi1sɿ4tən2li5li3liən2cɿ2nie5guən1sɿ1
1958年4月,醴陵陶瓷研究所接到为中央首长
yi5jiou3ng3ba5nin2sɿ4nyue5,li3liən2tau2cɿ2nin1jiou4so3jie5dau4wei4dən1yon1sou3don3
赶制一批茶杯嗰紧急任务,陶研所长李维善
gon3zɿ4yi5pi1ca2bei1go4jiən3ji5niən4wu4,tau2nin1so3don3li3wei2sen4
组织彩绘工程师,在两个月内拿出哒六种造型
zou3zɿ4cəu3fei4guən1tən2sɿ1,cəu4lion3go4nyue5nei4na1qu4da lou5dən3cau4xiən2
先后四次送湖南省委去鉴定,6月20日
xin1heu4sɿ4cɿ4sən4fu2nan2sen3wei3qie4gan4tiən4,lou5nyue5e4sɿ5ni5
省委来电话讲,毛主席对醴陵生产嗰茶杯很满意
sen3wei3lai2tin4fa4gon3,mau2ju3xi5dei4li3liən2sen1can3go4ca2bei1hen3mon3yi4
箇时唧,我哩才晓得箇是为毛主席做的茶杯
go5sɿ2ji,ngo4li cəu2xiu3die5go5sɿ4wei4mau2ju3xi5zou4go4ca2bei1
1974年秋天,毛主席最后一次回到湖南
yi5jiou3qi5sɿ4nin2qiou1tin1,mau2ju3xi5zei4heu4yi5cɿ4fei2dau4fu2nan2
他在湖南省委九所蓉园住噶114日
ha1cei4fu2nan2sen3wei3jiou3so3yən2yuen2qu4ga yi5be5yi5sɿ5sɿ4ni5
正好可以在湖南过他嗰82岁生日
dən4hau3ko3yi3cei4fu2nan2gu4ha1go4ba5sɿ5e4xi4sen1ni5
箇时唧,我哩瓷厂接到上级密令,要求
go5sɿ2ji,ngo4li cɿ2ton3jie5dau4son4ji5mi5liən4,yiu1qiou2
赶制出一批精美嗰细碗,供毛主席生日时专用
gon3zɿ4qu5yi5pi1jiən1mei3go4xi4won3,guən1mau2ju3xi5sen1ni5sɿ2juen1yən4
时任彩绘总设计师嗰是李人中,据他嗰日记记载
sɿ2niən4cəu3fei4zən3se5ji4sɿ1go4sɿ4li3niən2dən1,ju4ha1go4ni5ji4ji4zəu3
当时他为箇种碗采用啥哩花色想噶一个星期
don1sɿ2ha1wei4go5dən3won3cəu3yən4sa2li fa1se5xion3ga yi5go4xiən1qi1
仍然冇想到啥哩创意,他哩堂客望着李人中
yən1yin2mau4xion3dau4sa2li con4yi4,ha1li ton2ke5mon4dou li3niən2dən1
干着急,就在旁边讲,不就是用月季花啵
gon1deu1ji5,qiou4cei4pon2bin1gon3,bu5qiou4sɿ4yən4nyue5ji4fa1bo
妻子嗰提醒让李人中灵光一闪
qi1zɿ3go4ti2xiən5nion4li3niən2dən1liən2guon1yi5sen3
月季花又叫月月红,当时正值文化大革命高潮
nyue5ji4fa1you4jiu4nyue5nyue5fən2,don1sɿ2dən4zɿ5wən2fa5tai4ge5miən4gau1teu2
“全国山河一片红”李人中采用写实嗰手法
quen2guo5san1ho2yi5pin4fən2,li3niən2dən1cəu3yən4xie3sɿ5go4sou3fa5
以灵巧嗰笔调,把月季花勾勒得栩栩如生
yi3liən2qiu3go4bi5diu4,ba3nyue5ji4fa1geu1le5die5xu3xu3yu2sen1
看样嗰时唧,毛主席端着细碗反复看,话
kon4yon4go4sɿ2ji ,mau2ju3xi5don1dou xi4won3fan3fu5kon4,wa4
箇只细碗特别好看,就是端着手里只可以登别人看到花
go5da5xi4won4te5pie5hau3kon4,qiou4sɿ4don3dou sou3li zɿ5ko3yi3den4pie5niən2kon4dau3fa1
端碗嗰人自己看不到,箇碗里面也有花就好哒,后来
don1won3go4niən2cɿ4ji1kon4bu5dau3,go5won3li3min4ye3you3fa1qiou4haunted3da ,heu4lai2
毛主席的用瓷就是里外都有花,毛瓷的制作
mau2ju3xi5go4yən4cɿ2qiou4sɿ4li3wəu4dou3you3fa1,mau2cɿ2go4zɿ4zo5
使醴陵釉下五彩瓷嗰魅力发挥出极致
sɿ3li3liən2you4xia4wu3cəu3cɿ2go4mei4li5fa5fei1qu5qi5zɿ4
毛瓷也成为哒世界上有名嗰藏品
mau2cɿ2ye3tən2wei2da sɿ4gai4son4you3miən2go4con2piən3

Comments


Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Sū Zi 苏子. 2013. 醴陵的一个故事 [Lǐ​líng De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/06/25
bibtex
@incollection{xyy2013li​lingdeyigegu​shi,
  author = {Sū Zi 苏子},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {醴陵的一个故事 Lǐ​líng De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab6f/0},
  note = {accessed 2024/06/25},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.