register
lost password

富桐春君 1988 m

桐庐的一个故事 2013/08/02

language variety: 臨紹小片 Línshào太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 桐庐县 Tónglúxiàn杭州市 Hángzhōu City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: admin 2013/08/02


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好,我是杭州桐廬人,搿卯我徕裡講桐廬說話,
阿勒桐廬說話呐 屬於吳語太湖片個臨紹小片,勿曉得倷勒聽了懂伐。
我來講一講我個故事:我姆媽勿是浙江人,
所以我爸爸徕家裡一直是講普通話個,
我小辰光一句桐廬話都冇講過。忖了忖,好像第一卯講桐廬話是我高一個辰光。
徕路高頭有個人用桐廬話問路。我阿用桐廬話告訴伊個。

Comments


laoway
这分明是杭州话嘛。富阳的新登话很难懂的,完全不一样。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Fù Tóng Chūn Jūn 富桐春君. 2013. 桐庐的一个故事 [Tóng​lú De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2013tong​ludeyigegu​shi,
  author = {Fù Tóng Chūn Jūn 富桐春君},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {桐庐的一个故事 Tóng​lú De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748062bd553180882aac9/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.