register
lost password

小邹 1990 m

宜兴的一个故事 2013/07/05

language variety: 毗陵小片 Pílíng太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 宜兴市 Yíxīng City无锡市 Wúxī City江苏省 Jiāngsū

uploaded by: adven_vaca 2013/07/05


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
今朝我要来讲一讲宜兴人过年。宜兴人过年呢要吃“团子”
e21 jin55 gang55 ner21 ngu21 lai24 gang53 gang53 ngi21 xin24 gu55 ngin55。ngi21 xin21 ngin24 gu21 ngin55 iau55 qit5 de21 zii21
这“团子”呢就是团团圆圆的意思。宜兴人吃团子个风俗呢,应该就算了个江浙地区,
讲吴语区的人里头,可能也比较特殊。好像弗是所有地方的人都吃的
个么团子搿东西呢,它是拿米粉做个。 拿米粉揉成团里头放馅心
揉成一个……基本上是像一个圆锥的形状。
个么从传统的讲法来讲呢,有白□个,有绿□个
然后呢也有不同的……了圆锥的尖[lie]头上头
可以拿它做成平□,也可以捏一个尖。通过不同的形状,不同的颜色呢,每家□们大家自己讲好哉,
就区分不同的馅心。一般来讲搿个白□个团子里头呢,放咸□个馅心。
放肉馅心……萝卜丝夹肉馅心啊,咸油酥馅心啊,搿种。
绿□个团子里头呢,放甜□个馅心。
像细沙,芝麻,或者是甜油酥。然后搿个绿□个团子呢比较特别,
它为嘀是绿□呢?它弗光是用米粉,还要加一种“绿苣头”,要拿搿绿苣头斩碎着,
同米粉一道和,和了一道之后揉出来的就是绿□个……
米粉团。然后,搿团子做完以后呢,
还要拿搿筷坨坨蘸一点“洋红”,就是一种红□个色素啊,
了搿个尖[lie]头上头点一个点。点一个红点点呢搿个团子就好看,喜庆。
个么我记着小辰光呢,每家络门过年前头都要做团子。
而且一家人家可能人手还不够,老要寻隔壁人家大家来帮忙。
所以那辰光大家一般性就是几家人家讲好哉,或者是亲眷,或者是就住了一堆隔壁人家□□
大家讲好哉,今朝到你家去做,明朝到他家去做,一家一家就轮下来。
我小辰光呢,一直是了我家阿姨家做的。
个么就是…要拿一块蛮大蛮大的匾,三四个人围了搿匾边头,
我家阿姨呢就跑到灶头□去揉搿个米粉团。揉好哉拿过来,
搿几个人就……在那做。做完哉放满一只蒸笼,
我阿姨就拿搿蒸笼拿出去,拿到灶头□去蒸。
然后一个好白相的东西呢,就是搿团子蒸完哉以后啊,拿出来要放到台子浪去冷。
个冷的辰光呢,你要扇风。一定要拿搿团子啊,扇到赤光锃亮□□
搿团子才会挺,才会好吃。
因为它蒸出来的辰光搿团子是软□,你要不扇风不让它搿个……
可能是一些物理浪的变化啊……反正你如果不扇风的话,它搿个软□个团子马上就□下去了。
所以呢我小辰光呢就顶欢喜拿把芭蕉扇,呆在边头就等好着
一笼子团子蒸出来哉往搿台子上一供,就呆□扇。 扇到整个房间里头都是雾气腾出来。好白相到弗得了。
这么,那时候的人吃团子是吃得多到不得了。
往往之像我们阿姨那样做满一张白线桌可能还不够,至少两三百个团子。
然后人一顿有的辰光吃吃七八个十来个都可能有佬。这么到现在呢大家的选择也多则咧,过年时候吃的别的东西也多则咧。
所以吃团子不是那么贪,譬方像我自己这样有辰光,
吃吃两三个可能就饱佬咧,就不点想高兴去吃了,所以现在来讲做团子的人呢,
少则咧,做的量也少则咧。做太多个大家也吃弗落,但是不管怎样说法,
这个做团子吃团子这个风俗绝对是这个宜兴人过年非常,应该讲是顶顶重要的一个风俗总归是不会消失的。

Comments


deatheaters
和武进人讲话差不多,我们也吃团子。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Xiǎo Zōu 小邹. 2013. 宜兴的一个故事 [Yí​xīng De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2013yi​xingdeyigegu​shi,
  author = {Xiǎo Zōu 小邹},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {宜兴的一个故事 Yí​xīng De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748072bd553180882aadc/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.