register
lost password

矮炮 1988 m

长汀古城话 2014/04/29

language variety: 汀州片 Tīngzhōu客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 长汀县 Chángtīngxiàn龙岩市 Lóngyán City福建省 Fújiàn

uploaded by: aipao 2014/04/29


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好,亻厓 係来自福建长汀个客家人,
hak2 ga24 ho53,ngai21 he55 lai21 cii55 fuk2 gien55 cong21 din24 ge55 kak2 ga24 ngin21,
亻厓 老屋下就係古城鎮,亻厓 屋下等於讲古城话的,
ngai21 lo53 vuk2 ha24 qiu55 he55 gu53 xiong24 ziin55,nga21 vuk2 ha24 den53 i55 gong53 gu53 hiong21 fa55 der21,
因为同其他镇項读书个原因,亻厓 个故乡话多少,
i21 vui55 tung21 ki55 ta53 zang21 hong55 tuk5 su24 ge21 ngien21 in21,ngai21 ge55 ga21 xiong21 fa53 do24 sau53,
有覺得长汀话个口音,亻厓网項听仔敢毋多地方个客家话之后,亻厓 觉得,
iu24 jie55 det2 chong21 den24 fa55 ge55 ko53 in24,ngai21 mien55 hong21 ten24 e53 gam53 m21 do24 ti55 fong24 ge55 hak2 ga24 fa55 zii21 her,ngai21 jiet5 det2,
古城話相比长汀县上个长汀话,跟这
gu21 sang21 fa53 xiung21 di53 chong21 din21 ien53 sang21 ge21 chong21 din21 fa53 gien55 sit5
更接近主流个客家话,毋晓得係么个原因 。
geng55 jiet2 gyien24 zu53 liu21 ge55 hak2 ga21 fa53,m21 xiau55 det2 he55 mer21 ge21 ien21 in21。

Comments


杨扬2014
有没有人全部听懂的?不知道我翻译的那些对不对。
aipao2014
楼上听懂了大部分。楼上是哪里的?
流泪的乌鸦2014
因为长汀人说的客家话北边是汀北片客家话,南边属于粤台片,这两者有很大的差距。不知我说的对不对。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
ǎI Pào 矮炮. 2014. 长汀古城话 [Cháng​tīng Gǔ​chéng Huà]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2014chang​tinggu​chenghua,
  author = {ǎI Pào 矮炮},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {长汀古城话 Cháng​tīng Gǔ​chéng Huà},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748072bd553180882aadd/0},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.