register
lost password

填补 1988 m

慈溪的一个故事 2014/07/01

language variety: 臨紹小片 Línshào太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 慈溪市 Cíxī City宁波市 Níngbō City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: feelunique 2014/07/01


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好,我是个从小庉得上海个慈溪人。
do ko hau,ngo zy ku zon shiau den teh zaon he keh zy chi nyin。
Hi everyone, I’m from Cixi but have lived in Shanghai since I was young
话出来倒霉个,因为慈溪话平常辰光啾得则爹娘屋里话话个,所以我幺目杂个说话话弗大来,比我
wo tsheh le tau me keu,in we zy chi wo bin zaon zen kuan jieu teh tseh tia nian oh li wo wo keu,su yi ngo iau moh zan keh soh wo wo feh da le,pi ngo
上海话水平推板眼。今末头回上乡音苑个网站,就用我垯慈溪话讲讲事体,水平欠高交代弗过。前头两
zaon he wo se bin the bae nyiae。ci me deu we zaon shian in ioe keh maon zae,jieu yon gha teh zy chi wo kaon kaon zy thi,se bin chie kau kau de feh ku。yie deu lian
日亲眷帮我介绍了个慈溪个小姑娘,格末前日仔正好礼拜日,我到慈溪来相亲嘛,横竖乃卯走跨海
nyih chin cioe paon ngo cia zau leh ku zy chi keh shiau ku nian,kah meh yie nyih tsy tsen hau li pa nyih,ngo tau zy chi le shian chin ma,wan ze nae mau tseu khua he
大桥上海到慈溪嘦两个钟头够哉。约会个细节末弗话哉……我垯来到银泰
da jiau zaon he tau zy chi ciau lian ku tson teu keu tse。iah we keh shi cih meh feh wo ze……gha teh le tau nyin tha
商场里碰头,到顶高头个爿港式餐厅里吃了餐晏饭,味道啦是欠好,
saon zan li ban deu,tau den kau deu keh bae kaon seh tshae thin li chioh leh tshae ae vae,mi dau la zy chie hau,
不过相亲末主要是来相人、讲滩头个,吃啥西也无觉。饭吃好仔到外头去
peh ku shian chin meh tsy iau zy le shian nyin、kaon thae deu keu,chioh seh shi gha m kau。vae chion hau tsy tau nga deu khe
趤马路,到横边个解…解放街、天九街、三北大街趤了只大圈子回转来。
daon mo lu,tau wan pie keu (ka…)cia faon ka、thie cieu ka、sae poh da ka,dan leh tseh du chioe tsy we tse le。
女小顽个趤马路劲道是好个,我走得着力煞哉尔家进出也弗大有个……
nyi shiau wae keu daon mo lu jin dau zy hau keu,ngo zeu teh zah lih seh the ng ko cin tsheh gha feh da yeu keu……
两条商业街闹热是闹热个,不过我觉着团圈
(l)ian diau saon nyih ka nau nyih zy nau nyih keu,beh ku ngo koh zah doe chioe
是外户人,小顽多数也讲普通闲话哉,慈溪闲话也听大弗到哉。
zy nga vu nyin,shiau wae tu sy gha kaon phu thon ghae wo tse,zy chi ghae wo gha thin da feh tau tse。

Comments


makemaosense

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Tián​bǔ 填补. 2014. 慈溪的一个故事 [Cí​xī De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2014ci​xideyigegu​shi,
  author = {Tián​bǔ 填补},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {慈溪的一个故事 Cí​xī De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748122bd553180882aaf7/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.