register
lost password

Zfeng 1988 m

台山海宴的一个故事 2014/01/04

language variety: 四邑片 Sìyì粵語 Yuè漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 海宴镇 Hǎiyànzhèn台山市 Táishān City江门市 Jiāngmén City广东省 Guǎngdōng

uploaded by: zfeng 2014/01/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好
Hello everyone
我个名喊做甄 Zi-fung,甄子丹个甄
我箇种话呢
系属于白话一种
最大个特点呢就系,用口语个方式
可以用好几种词语讲
最典型个例子呢,就系讲生殖器官咯
比如讲话,含卵、含七、含□
就唱几首地方歌仔你听下咯
日本仔,矮momo,睇你沙尘沙几多
飞机来,大炮亦来,炸到你屋湿湿碎
月光光,照地堂;
年卅晚,摘槟榔;槟榔苦,买猪肚;
猪肚肥,买牛皮;牛皮韧,买竹笋;
竹笋甜,买禾镰;禾镰利,割阿妹个鼻;
还有呀,等阵
等阵我先呀
置田又置地,养个猪牯大过只牛

Comments


Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Zfeng Zfeng. 2014. 台山海宴的一个故事 [Tái​shān Hǎi Yàn De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/16
bibtex
@incollection{xyy2014tai​shanhaiyandeyigegu​shi,
  author = {Zfeng Zfeng},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {台山海宴的一个故事 Tái​shān Hǎi Yàn De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/5437483e2bd553180882ab7e/0},
  note = {accessed 2024/07/16},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.