register
lost password

仁和县人 1994 m

吴语文读音朗诵苏轼《念奴娇·赤壁怀古》 2017/01/21

language variety: 杭州小片 Hángzhōu太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 杭州市 Hángzhōu City浙江省 Zhèjiāng

uploaded by: 仁和县人 2014/08/02


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english

Comments


仁和县人
大江东去,浪淘尽,千古风流人物。 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。 江山如画,一时多少豪杰。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 故国神游,多情应笑我,早生华发。 人间如梦,一尊还酹江月。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Rén​hé Xiàn Rén 仁和县人. 2014. 吴语文读音朗诵苏轼《念奴娇·赤壁怀古》 [Wú Yǔ​wén Dú​yīn Lǎng​sòng Sū​shì 《 Niàn Nú Jiāo · Chì​bì Huái​gǔ 》]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2014wuyu​wendu​yinlang​songsu​shi《niannujiao·chi​bihuai​gu》,
  author = {Rén​hé Xiàn Rén 仁和县人},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {吴语文读音朗诵苏轼《念奴娇·赤壁怀古》 Wú Yǔ​wén Dú​yīn Lǎng​sòng Sū​shì 《 Niàn Nú Jiāo · Chì​bì Huái​gǔ 》},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748412bd553180882ab85/3},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.