register
lost password

AZhong 1993 m

赣州的一个故事 2014/07/04

language variety: 粵北片 Yuèběi客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 全南县 Quánnánxiàn赣州市 Gànzhōu City江西省 Jiāngxī

uploaded by: 呵呵 2014/07/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好,喊吾阿增秋漢,從南華口音有一點
tai33 ga24 ho53,ham21 ngai24 a33 zen33 ciu55 han21,ciung21 nan24 ha24 kieu53 in24 iu24 dien21 ter21
hello everybody, call me AZhong,I’v a little
吾生在山項,所以有一滴鄉土。
ngai24 sang24 coi33 san21 hong53,kiu53 i21 iu24 it2 dit5 hiong21 tu53。
我係紹門人,有時間大家可以來做得來我屋下食茶,
ngai21 he55 shau53 mun21 ngin21,iu24 sii21 gien24 tai21 ga24 ko53 i55 loi21 ngai24 vuk2 ha24 siit5 ca21,
我細做平面設計仔,有時工作機會,可以改造拿來,感謝!感謝!
ngai21 he55 zu55 ne55 pin21 mien55 she53 zi53 ge21,iu24 sii21 gung24 zok2 zhi24 fui21 ko53 i21 gai24 zau21 na24 loi21,gan53 sia33!gan53 sia33!

Comments


hyc8804052014
汀州片的能听懂一些

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
A Zhong AZhong. 2014. 赣州的一个故事 [Gàn​zhōu De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/04/18
bibtex
@incollection{xyy2014gan​zhoudeyigegu​shi,
  author = {A Zhong AZhong},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {赣州的一个故事 Gàn​zhōu De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748452bd553180882ab97/0},
  note = {accessed 2024/04/18},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.