register
lost password

天翔 1982 m

夫妻與粽子 2014/07/01

language variety: 泉漳 Quánzhāng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 馬來西亞,沙巴 Mǎláixīyà,shābā

uploaded by: 天翔 2014/07/01


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
包肉粽,就敢若是一對翁仔某。兩片竹葉仔
Pau bah-tsàng, tiō kánn-nā sī tsi̍t tùi ang-á-bóo. nn̄g phínn tik-hio̍h-á
Sticky rice dumplings are like married couples. Two sheets of bamboo leaves
就愛縛予伊絚絚,若是無的,料就會流出來。彼个米咧
tiō ài pa̍k hōo i ân-ân, nā-sī bô--ê, liāu tiō ē lâu--tshut-lâi. Hit ê bí leh
need to be fastened together tightly; if not, the filling will fall out. The rice
就愛匼予伊密密,就敢若彼个
tiō ài khap hōo i ba̍t-ba̍t, tiō kánn-nā hit ê
should be pushed close together, like the
翁行某就綴,某叫尪就來,袂分開。猶毋過
ang kiânn bóo tio̍h tuè, bóo kiò ang tiō lâi, buē hun-khui. Á m̄-koh
wife follows her husband, like the husband rushes to her side when she calls, never parted. Nothing but
這款竹葉佮彼个料,包甲遐爾絚、遐爾密,彼條線
tsit khuán tik-hio̍h kah hit ê liāu, pau kah ah[hiah]-nī ân, ah[hiah]-nī ba̍t, hit tiâu suànn
these bamboo leaves and this filling, wrapped tightly, packed densely, the string
一定愛拍活結,毋通拍死結,若無,欲食
it-ting ài phah ua̍h-kat, m̄-thang phah sí-kat, nā bô, beh tsiah
definitely tied in a slipknot. You cannot tie a tight knot [intractable problem], else, when you want to eat
粽,欲拍開的時陣,就愛動刀動剪,真艱苦。
tsàng, beh phah-khui--ê sî-tsūn, tiō ái tāng to tāng tsián, tsin kan-khóo.
the dumpling and have to open it, you will need to cut it with a knife, and go through great hardship.

Comments


jvelson
A beautiful metaphor.

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Tiān Xiáng 天翔. 2014. 夫妻與粽子 [Fū​qī Yǔ Zòng​zi]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/12
bibtex
@incollection{xyy2014fu​qiyuzong​zi,
  author = {Tiān Xiáng 天翔},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {夫妻與粽子 Fū​qī Yǔ Zòng​zi},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748492bd553180882ab9f/0},
  note = {accessed 2024/07/12},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.