register
lost password

栎子果子 1990 f

泉州的一个故事 2013/04/20

language variety: 泉漳 Quánzhāng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 泉州市 Quánzhōu City福建省 Fújiàn

uploaded by: kellen 2013/04/20


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
我是泉州侬。
Guá sī Tsuân-tsiu-lâng
I’m from Quanzhou.
细汉亓时阵佮爸妈
佮阿姊去山东泰安,
阮爸佇咧遐做生理。
小学佮初中伫在遐读;初中……
初一亓时阵到厦门,差不多是零二年。
佇咧?读三年,学堂佮山东……
差别?大。高中是佇咧厦门一中讀冊。
伫厦门,上……
伫厦门讀冊。大学……
tī ē-mn^g tha’k-tsheh. Tāi-ha’k
来北京,伫在传媒大学读册。
读那个社会学,
这个就没有了……社会学。然后,
研究生佇咧北京师范大学读法律,
法律亓代志。
huat-lu’t ê tāi-tsì
以后想去法院抑是
检察院去做法官抑是检察官。

Comments


林生南
还可以,可惜夹杂普通话了!

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Lì Zi Guǒ​zi 栎子果子. 2013. 泉州的一个故事 [Quán​zhōu De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/27
bibtex
@incollection{xyy2013quan​zhoudeyigegu​shi,
  author = {Lì Zi Guǒ​zi 栎子果子},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {泉州的一个故事 Quán​zhōu De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748522bd553180882abbd/0},
  note = {accessed 2024/05/27},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.