register
lost password

朕水水齊民 1994 m

南宁市的一个故事 2014/02/04

language variety: 片片 Yōngxún粵語 Yuè漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 南宁市 Nánníng City广西壮族自治区 Guǎngxī

uploaded by: 滕濟民 2014/02/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
我地鎮嘅名吆蒲廟,隻名來自一個人。
古時有個老太婆,佢樂善好施,經常畀啲竆人粥食。
ku³⁵ɕi²¹jɐu¹³kɔ³³lou¹³tʰai³³pɔ²¹
渠嘅名無有人識,因爲渠頭戴朵花,所以吆佢花婆。
花婆死後,人地爲渠起廟,吆“阿婆廟”,“婆廟”喺平話讀做pu21miu22,
跟白話箇蒲廟音似,粵商西進之後,我地之就吆蒲廟哦。
有一首白話童謠就系講花婆箇,每年開圩日,
就系花婆節,就有人徯蒲津五聖宮之扮花婆施粥,
陣時就放首童謠:花婆粥,滾碌碌;慢慢食,都有福;
食了粥,身體好,家業旺,心舒服;
學業成,書勤讀;做好事,成風俗;人勤勞,要知足;
積德善,壽福祿;百家米,煲鍋粥;
食了花婆粥,一生都有福。

Comments


马柯2014
民中?

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Zhèn Shuǐ Shuǐ Qí Mín 朕水水齊民. 2014. 南宁市的一个故事 [Nán​níng​shì De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2014nan​ning​shideyigegu​shi,
  author = {Zhèn Shuǐ Shuǐ Qí Mín 朕水水齊民},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {南宁市的一个故事 Nán​níng​shì De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748552bd553180882abc7/0},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.