register
lost password

Christopher 1995 m

蜀道難 2014/05/23

language variety: 秦隴片 Qínlǒng中原官話 Zhōngyuán官話 Mandarin漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 扶风县 Fúfēngxiàn宝鸡市 Bǎojī City陕西省 Shǎnxī

uploaded by: 瞿璗子 2014/05/23


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
蜀道难,李白。
ʂʅ tɑu læ̃,li pei
噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!
i ɕy ɕi,uei xu kɑu tsæ!ʂʅ tɑu tsɿ læ̃,læ̃ y ʂɑ̃ ȶʰiɤ̃ ȶʰiæ̃!
蚕丛及鱼凫,开国何茫然!
tsʰæ̃ tsʰũ tɕi y fu,kæ kuei xɤ mɑ̃ ʐæ̃!
尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道,
ɔ læ sɿ væ̃ pɑ ȶʰiæ̃ suei,pᶠʏ y ȶʰiɤ̃ sæ tʰuɲ ʐɤ̃ ȵiæ̃。sʲi tɑ̃ tʰæ pei iɤu ȵiɑu tɑu,
可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死,然后
kʰɤ i xəɲ tɕyo ŋɤ mi ȶiæ̃。ȶi pɤ̃ sæ̃ tsʰuei tʂɑ̃ sɿ sɿ,ʐæ̃ xɤu
天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标,下有
ȶʰiæ̃ ȶʰi ʂʅ tsæ̃ sʲiɑ̃ kɤu liæ̃。ʂɑ̃ iɤu liɤu luɲ xuei ʐʅ tsɿ kɑu piɑu,xɑ iɤu
两地才有天梯栈道开始相通连。 上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有
冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲
tʂʰɤ̃ pᶠɤ ȵi tʂə tsɿ xuei tʂʰæ̃。xuɑ̃ xuo tsɿ fi ʂɑ̃ pᶠʏ tei kuo,yæ̃ nɑu y
度愁攀援。青泥何盘盘,百步九
tuo tʂʰɤu pʰæ̃ yæ̃。ȶʰiɲ ȵi xɤ pʰæ̃ pʰæ̃,pei pᶠʏ tɕiɤu
折萦岩峦。扪参历井仰胁息,以手抚膺
tʂə iɲ ȵiæ̃ luæ̃。mɤ̃ ʂɤ̃ li ȶiɤ̃ iɑ̃ ɕiɛ sʲi,i ʂɤu fu iɤ̃
坐长叹。问君西游何时还?畏途巉岩
tsʰuo tʂʰɑ̃ tʰæ̃。vəɲ tɕiũ sʲi iɤu xɤ sɿ xuæ̃?uei tʰu tʂʰæ̃ ȵiæ̃
不可攀。但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规
pᶠʏ kʰɤ pʰæ̃。tæ̃ tɕæ̃ pei ȵiɑu xɑu ku mᵛʏ,ɕiũ fi tsʰɿ tsʰũ ʐɑu liɤ̃ tɕiæ̃。iɤu vɤ̃ tsɿ kuei
啼夜月,愁空山。蜀道之难,
ȶʰi iɛ yɛ,tʂʰɤu kũ sæ̃。ʂʅ tɑu tsɿ læ̃,
难于上青天,使人听此凋朱颜。
læ̃ y ʂɑ̃ ȶʰiɤ̃ ȶʰiæ̃,sɿ ʐəɲ ȶʰiɤ̃ tsʰɿ ȶʰiɑu tʂʅ ȵiæ̃。

Comments


无关时光的守留2014
口音在今天普话的程度里来看,此人的口音属于标准的中派口音,咬字都算不错的,但是仍有明显普化现象
瞿璗子2014
新派、老派、中派的區別在哪呢?
瞿璗子2014
我不是native speaker, 上中學後才開始學說當地方言的。
无关时光的守留2014
新派就是变调普通话,中派就是普化方言,老派就是标准方言
瞿璗子2014
問 聞 讀錯 應是vəɲ

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Christopher Christopher. 2014. 蜀道難 [Shǔ Dào Nán]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/07/18
bibtex
@incollection{xyy2014shudaonan,
  author = {Christopher Christopher},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {蜀道難 Shǔ Dào Nán},
  URL = {https://phonemica.net/x/543748582bd553180882abce/0},
  note = {accessed 2024/07/18},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.